Store Vildmose

- delprojekt nr. 3

Store Vildmose

Projektområdet er på 487,84ha beliggende i Jammerbugt Kommune og består af de tilbageværende arealer med aktiv højmose (7110), skovbevokset tørvemose (91D0) og tidvis våd eng (6410) (sidstnævnte er i seneste basisanalyse registreret som nedbrudt højmose (7120)) og arealer, der ikke kan henføres til habitatnaturtyper men er omfattede af § 3 i den nationale naturbeskyttelseslov. Hele projektområdet er omfattet af Natura 2000 område nr. 12, som i alt udgør 1853 ha.  

Store Vildmose er i dag truet af eutrofiering fra landbrug og den allestedsnærværende baggrundsbelastning samt udtørring. Disse problemer fører til tilgroning med vedplanter primært Dun-Birk (Betula pubescens).

En anden faktor som har spillet stor rolle for områdets nuværende tilstand er tørvegravning og dræning i den forbindelse, samt for at sikre naboarealerne til landbrugsformål.

I højmosen findes flere usædvanlige plantearter, da naturtypen har en speciel hydrologi  og en særlig næringsfattighed, for eksempel Multebær (Rubus chamaemorus), Rosmarinlyng (Andromeda polifolia) Klokkelyng (Erica tetralix), og flere arter af Sphagnum, samt af de kødædende planter Soldug (Drosera sp.).

Projektområdet er på 487,84ha beliggende i Jammerbugt Kommune og består af de tilbageværende arealer med aktiv højmose (7110), skovbevokset tørvemose (91D0) og tidvis våd eng (6410) (sidstnævnte er i seneste basisanalyse registreret som nedbrudt højmose (7120)) og arealer, der ikke kan henføres til habitatnaturtyper men er omfattede af § 3 i den nationale naturbeskyttelseslov. Hele projektområdet er omfattet af Natura 2000 område nr. 12, som i alt udgør 1853 ha.