Rold Skov

- delprojekt nr. 7 og 8

SorteMose webRold Skov er rig på forekomster af højmoser, som er dannet i fugtige lavninger og gamle søer. Mange af moserne er med tiden enten drænet eller tilplantet, og ligger derfor i dag som nedbrudte og skovbevoksede tørvemoser. Som led i LIFE-projektet forbedres forholdene i 5 af moserne, i alt 34 ha. Projektet gennemføres i Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

De væsentligste aktiviteter er rydning af uønsket opvækst, primært birk og forskellige arter af nåletræer, samt en hævning af vandstanden. Træerne fjernes, fordi de skygger for væksten af sphagnum og andre højmoseplanter, ligesom de bidrager til en øget fordampning og dermed udtørring af moserne. Den hævede vandstand skal bevirke, at sphagnum igen kan trives og vokse i moserne, samtidig med, at det vil begrænse ny opvækst af især birk og nåletræer. På sigt forventes typiske højmosearter såsom tranebær, rundbladet soldug, mose-bølle og smalbladet kæruld også at blive begunstiget af de mere våde forhold.

Derudover skal projektet skabe bedre levesteder for Bred Vandkalv, en truet art, der er en del udpegningsgrundlaget for Rold Skov. Arten lever i rene skovsøer, og projektet har fokus på at forbedre levestederne for Bred Vandkalv.