Hønning Mose

- delprojekt nr. 9

Honning mose webHønning Mose ligger i Tønder Kommune lige nord for Arrild i tilknytning til Hønning Plantage og Lindet Skov. Mosen er en del af et større naturområde med mose, hede og skov på 2325 ha. I projektet indgår 192 ha privatejede mosearealer. Mosen er præget afvanding og tørvegravning og der er under 1 ha af den oprindelige højmoseflade tilbage. I den sydligste del af projektområdet er der for nogle år siden gennemført et mindre projekt, som har medført at vandstanden er blevet hævet og stabiliseret i denne del af mosen. Indeværende projekt skal skabe forudsætningen for at udvikle aktiv højmose på op til 120 ha der i dag er nedbrudt højmose.    

I forbindelse med projektet planlægges der gennemført jordfordeling, med det formål at skabe forudsætningerne for at kunne indgå aftaler med lodsejerne om projektets gennemførelse.
Syd for Hønning Mose ligger flere vigtige moseområder, hvor man har genskabt eller arbejder for at genskabe gunstige forhold for moserne. Sammen med blandt andet Kongens Mose, Sølsted Mose, Kogsbøl Mose og Tinglev Mose vil Hønning Mose fremover kunne blive et meget vigtigt levested for en lang række sjældne arter. Det vil for eksempel kunne give bedre levevilkår for den sjældne Tinksmed, der ynglede i Hønning Mose i 2001 og ikke er set i mosen sidsten 2008.

Målsætningen er

 

  • at udvikle aktiv højmose på 120 ha som i dag er nedbrudt højmose eller skovbevokset tørvemose
  • at rydde ca. 30 ha træer og buske
  • at øge vandstanden på 192 ha
  • at gennemføre overvågning af vandstand, vegetation og sjældne arter
  • at styrke formidlingen af mosens natur